A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Házi Gyermekorvosok Egyesülete Közös

Házi Gyermekorvosi Szekciójának

Alapító Nyilatkozata

I. Általános rendelkezések

A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Házi Gyermekorvosok Egyesülete Közös Házi Gyermekorvosi Szekciója (továbbiakban: a Szekció) a magyar házi gyermekorvosok tudományos, szakmai munkacsoportja.

A Szekció nem önálló jogi személy.

A Szekció levelezési címe: 1133 Budapest, Ipoly utca 5/e

II. A Szekció célja és tevékenysége

A Szekció célja:

a./ A Szekció elsődleges célja az igényes, nemzetközi mértékkel mérve is magas színvonalú, bizonyítékokra alapozott, ugyanakkor szociálisan érzékeny, a közösségi orvoslás és a szociálpediátria szempontjait figyelembe vevő „elsődleges” gyermekgyógyászat és prevenciós gyermekellátás megőrzése és folyamatos szakmai fejlesztése. Ezáltal a házi gyermekorvoslás, mint a klinikai gyermekgyógyászat és a családorvoslás egyes jellemző tartalmait egyesítő önálló tudományos diszciplína széles körű elfogadtatása, szakmai helyének meghatározása, a szakma identitásának erősítése, ügyének előremozdítása.

b./ Szekció célja szakmai projektek szervezése és megvalósítása mentén működve a házi gyermekorvoslás speciális kérdéseivel foglalkozó folyamatos műhely-munka megvalósítása, a házi gyermekorvosi szakma művelői és a társszakmák képviselői közötti rendszeres munkakapcsolat megszervezése és fenntartása.

A Szekció céljai megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket kívánja folytatni:

a./ A Szekció az 1. pontban foglalt kérdésekben álláspontot alakít ki, önálló szakmai véleményt nyilvánít, javaslatot dolgoz ki, és azokat képviseli az érintett szervek előtt. (Ez a szakmai álláspont jogilag nem képezi az MGYT vagy a HGYE hivatalos álláspontját). A szakmai irányelvekkel összhangban lévő ajánlásokat, segédanyagokat fejleszt és publikál a szakma művelői számára, együttműködve az ebben érdekelt más szakmai szervezetekkel.

b./ Rendszeres tudományos, referáló és vitaüléseket, továbbképző szemináriumokat, tematikus elméleti és gyakorlati képzéseket szervez, összefoglaló és tudományos referáló közleményeket publikál szakmai folyóiratokban. Feladatának tekinti a naprakész tudományos, elméleti és gyakorlati szakmai információk megosztását, a bizonyítékokon alapuló orvoslás elveivel összhangban.

c./ A Szekció elkötelezett a prevenciós szemléletű, család-orientált gyermekellátás mellett. Fontos feladatának tartja a védőoltási, és egyéb prevenciós programokban történő aktív, támogató részvételt, a laikus edukáció és a szakmai képzés szintjén egyaránt. „Zéró toleranciát” hirdet a tudományosan nem megalapozott, áltudományos nézetek propagálásával szemben.

d./ A stratégiailag legfontosabb, hosszabb, nagyobb ívű projektek sikeres megvalósítása érdekében állandó, vagy ideiglenes munkacsoportokat hoz létre, amelyek az egyes kisebb, rövidebb alprojektek összehangolását végzik. A munkacsoportok vezetői a tervezéstől a megvalósításon át kísérik és gondozzák az egyes projektet, munkájukról rendszeresen beszámolnak.

e./ A választott vezetőség, a munkacsoportok vezetői, és a tagság folyamatos, nyílt, on-line kommunikációt tart fenn egymás között, biztosítva evvel a transzparens, mindenki számára átlátható, interaktív, demokratikus, ugyanakkor szakmai szempontból is hatékony működést.

III. A Szekció tagjai

A Szekció tagja lehet mindenki, aki az MGYT vagy HGYE tagja és a szekció céljaival egyetért, ezek megvalósulása érdekében annak tevékenységében és rendezvényein részt kíván venni.

A Szekció pártoló tagja lehet bárki, aki a nem tagja az előző pontban megjelölt szervezeteknek, de a Szekció munkájában aktívan részt kíván vállalni.

A Szekció rendes és pártoló tagjának egyaránt belépési szándékát a szekció vezetőségéhez intézett belépési nyilatkozat kitöltésével kell megerősítenie. A pártoló tag a Szekcióban tisztséget nem vállalhat, és annak ülésein kizárólag tanácskozási joggal vesz részt. A tagság a vezetőség visszajelzésével veszi kezdetét.

A tagok tagdíjat nem fizetnek.

IV. A Szekció szervei

  1. a taggyűlés
  2. a vezetőség
  3. az alapító testület
A szekció szervei kizárólag a szekcióra vonatkozó kérdésekben jogosultak határozatot hozni.

1. Taggyűlés

A taggyűlés a Szekció legfőbb döntéshozó szerve. A taggyűlés nyilvános. A taggyűlés szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. A taggyűlést a Szekció elnöke hívja össze és vezeti le.

A taggyűlés határozatképes, ha a Szekció tagjainak több mint a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén, az ugyanabban a tárgykörben egy hónapon belül összehívott taggyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A Szekciót érintő kérdésekben a taggyűlés szótöbbséggel határoz.

A taggyűlés hatáskörébe tartozik:

a, az Alapító Nyilatkozat elfogadása, módosítása
b, a vezetőség megválasztása titkos szavazással
c, a vezetőség beszámolójának megvitatása és elfogadás esetén jóváhagyása

2. Vezetőség

A vezetőség a Szekció ügyintéző szerve. A taggyűlés a vezetőséget – jelölőbizottságának többes jelölése alapján – titkos szavazással, 2 éves időtartamra választja meg.

A vezetőség az alapítók rögzített szándéka szerint 7 tagból áll, amelyből 5 főnek (legalább a vezetőség kétharmadának) házi gyermekorvosnak kell lennie.

A megválasztott vezetőség sorai közül elnököt és titkárt választ.

A vezetőség maximum 2 fő állandó tanácsadót kérhet fel, hogy ismereteivel, szakértelmével segítse a vezetőség munkáját. A tanácsadók a vezetőségben szavazati joggal nem rendelkeznek.

A vezetőség határozatképes, ha tagjainak legalább fele + egy fő jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A vezetőség szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. A vezetőségi ülés összehívása és levezetése az elnök feladata.

Az elnök irányítja a Szekció tevékenységét.

A titkár szervezi a Szekció tevékenységét, nyilvántartja a tagokat, gondoskodik az eredmények dokumentálásáról.

A vezetőség feladata:

a, a Szekció tevékenységének irányítása
b, a Szekció képviselete
c, a taggyűlés hatáskörébe tartozó döntések előkészítése és végrehajtása

3. Az alapító testület

A szekció tevékenységét a Szekció alakulásakor az alapítók által létrehozott és kijelölt alapító testület felügyeli. Az alapító testületbe az MGYT és a HGYE vezetősége 2-2 tagot delegál.

Az alapító testületnek a szekció vezetősége rendszeresen beszámol.

Az alapító testület tagjai a szekció tagjaként annak munkájában részt vehetnek, a taggyűlésén, szavazati jogukkal élhetnek. A szekció vezetőségi ülésein az alapító testület delegált tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek, de szavazati joggal nem rendelkeznek.

Amennyiben az alapító testület észleli, hogy a szekció tevékenysége eltér az alapító okiratban meghatározott céltól, akkor ezt jelzi az MGYT és a HGYE vezetőségé felé.

IV. Egyéb rendelkezések

A Szekció vagyona:

A Szekció saját vagyonnal nem rendelkezik. A működéséhez szükséges anyagi forrásokat az MGYT és a HGYE, projektenként egyedileg meghatározott arányban és mértékben, a Szekció vezetőségével történő egyeztetés alapján anyagi lehetőségeihez képest biztosítja.

Az Alapító Nyilatkozat a taggyűlés azt jóváhagyó határozatával lép hatályba, módosításhoz a taggyűlés jóváhagyó határozata szükséges.

A Szekció az MGYT és a HGYE alapszabálya, valamint jelen Alapító Nyilatkozat szerint működik.

A szekció megszűnik, ha:

  • a két alapító egyesület közül bármelyik megszűnik
  • a két alapító egyesület közül bármelyik a szekció megszüntetését indítványozza
  • a taggyűlés 75%-os szótöbbséggel a megszűnés mellett dönt
Alapító Nyilatkozatot az Alapítók nevében a Szekció mindenkori elnöke és titkára együttesen írják alá.

Budapest, 2015. november

……………………………
elnök

……………………………
titkár
Bemutatkozás
A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Házi Gyermekorvosok Egyesülete közös Házi Gyermekorvosi Szekciója.
A magyar alapellátó gyermekorvosok tudományos, szakmai műhelye.
Csatlakozás

Az alábbi gombra kattintva csatlakozhat a szekció munkájához.

Csatlakozás
Az elsődleges gyermekorvoslás gyakorlata
Az elsődleges gyermekorvoslás gyakorlata

Az elsődleges gyermekorvoslás gyakorlata című kézikönyv első kötete Kálmán Mihály és Kovács Ákos szerkesztésében a HGYE és a K-M PharmaMedia Kiadó gondozásában jelent meg. A kötet 20 fejezetben tárgyalja a házi gyermekorvoslás speciális módszertani kérdéseit, a szakma hatékony műveléséhez szükséges jogi, közegészségügyi, etikai, kommunikációs, stb. készségeket, ismereteket.

Kiemelt partnereink
Házi Gyermekorvosok Országos Egyesülete
Gyermekegészségügyi Információs Magazin Szülőknek